Säännöt

Meridiaani ry – Säännöt hyväksytty kevätkokouksessa 2017

§ 1
Yhdistyksen nimi on Meridiaani ry, ruotsiksi Meridian rf ja kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista nimitystä The Astronomy Students’ Association at The University of Helsinki.

§ 2
Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

§ 3
Yhdistyksen virallinen kieli on suomi, mutta jokaisella on oikeus esittää asiansa myös ruotsin tai englannin kielellä.

§ 4
Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen yhdistyksen toimintaan osallistuville eikä yhdistyksen toiminta muutoinkaan saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.

§ 5
Yhdistyksen tarkoituksena on

 1. Toimia Helsingin yliopiston tähtitieteen opiskelijoiden etujärjestönä
 2. Välittää tietoa ja herättää keskustelua tähtitieteen opiskelua koskevista asioista ja tapahtumista
 3. Toimia yhdyssiteenä tähtitieteen opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan välillä
 4. Lisätä tähtitieteen opiskelijoiden yhteenkuuluvuutta
 5. Edistää tähtitieteen opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia Helsingin yliopistossa ja korkeakoulumaailmassa
 6. Edistää jäsenten yhteistä vapaa-ajan harrastustoimintaa
 7. Toimia yhdyssiteenä Helsingin yliopiston tähtitieteen opiskelijoiden ja luonnontieteellisten alojen etujärjestöjen välillä

§ 6
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 1. Ylläpitää keskustelua opetuksen muodoista, sisällöstä ja perusteista tiedekunnassa sekä opiskelijan asemasta opetus- ja tutkimusjärjestelmässä
 2. Tekee esityksiä ja aloitteita yliopiston hallintoelimille sekä tarvittaessa yliopiston ulkopuolisille tahoille
 3. Välittää tietoa tapahtumista tiedekunnan opiskelijajärjestöjen välillä
 4. Järjestää keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia sekä retkiä, juhlia ja muita samantapaisia tilaisuuksia
 5. Pitää yhteyttä vastaaviin järjestöihin sekä Suomessa että ulkomailla
 6. Voi omistaa kiinteää omaisuutta ja ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja

§ 7
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Helsingin yliopiston perustutkintoopiskelija tai jatko-opiskelija. Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö, joka ei voi liittyä varsinaiseksi jäseneksi. Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toimintaa tukeva henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Yhdistyksen kunniajäseneksi yhdistyksen kokous voi kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä. Kunniajäsenen valinnasta voidaan määrätä tarkemmin ohjesäännöllä. Muut kuin kunniajäsenet hyväksyy hallitus.

§ 8
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

§ 9
Jäsenet eivät voi joutua taloudelliseen eivätkä oikeudelliseen vastuuseen yhdistyksen toiminnasta.

§ 10
Yhdistys perii varsinaisilta jäseniltä, ulkojäseniltä sekä kannatusjäseniltä liittymismaksun sekä lukuvuosittaisen jäsenmaksun, jotka voivat olla eri jäsenryhmille erisuuruiset. Liittymismaksu sekä jäsenmaksut vahvistetaan yhdistyksen syyskokouksessa. Kunniajäseneltä ei peritä liittymismaksua eikä jäsenmaksua.

§ 11
Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Kokouksessa kullakin varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä on käytettävissä yksi ääni, jota käyttää joko jäsen tai hänen valtuuttamansa edustaja. Äänestyksen mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta, henkilovaaleissa kuitenkin arpa. Vaalitapana käytetään suhteellista vaalitapaa, jossa vaalissa jokainen annettu ääni jaetaan vaalilippuun merkittyjen ehdokkaiden kesken ensimmäisenä olevan ehdokkaan saadessa yhden äänen, toisena olevan puoli ääntä, kolmantena olevan yhden kolmasosan ääntä ja niin edelleen ja valituiksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden saamien äänien mukaisessa järjestyksessä. Yhdistyksen kokouksissa on puhe- ja läsnäolo-oikeus kaikilla jäsenillä. Kannatusjäsenillä ja ulkojäsenillä ei ole äänioikeutta.

§ 12
Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen, joista toinen on lokamarraskuussa pidettävä syyskokous ja toinen helmi-maaliskuussa pidettävä kevätkokous. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 10 prosenttia äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää nimetyn asian käsittelyä varten. Ylimääräinen kokous on pidettävä viiden viikon kuluessa pyynnöstä.

§ 13
Yhdistyksen kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu. Kokouskutsu ilmoitetaan Helsingin yliopistossa tähtitieteen opetusta antavan tahon ilmoitustaululla sekä sähköpostilla niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet yhdistykselle sähköpostiosoitteensa, vähintään yhtä viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamista, yhdistyksen purkamista ja hallituksen tai yhdistyksen jäsenten erottamista koskevat, sekä muut yhdistyslain 23Ÿ:n tarkoittamat asiat.

§ 14
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja
 3. Valitaan kokouksen sihteeri
 4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
 5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 6. Valitaan yhdistyksen hallitus seuraavaksi kalenterivuodeksi seuraavassa järjestyksessä:
  6.1. valitaan hallituksen puheenjohtaja
  6.2. valitaan yhdistyksen taloudenhoitaja, joka on myös hallituksen jäsen
  6.3. valitaan hallituksen muut jäsenet Ÿ16 rajoitusten mukaisesti
 7. Päätetään seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma
 8. Päätetään seuraavan vuoden talousarvio ja päätetään seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksuista ja liittymismaksuista
 9. Valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö
 10. Käsitellään muut mahdolliset asiat

§ 15
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja
 3. Valitaan kokouksen sihteeri
 4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
 5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 6. Käsitellään edellisen kalenterivuoden toimintakertomus
 7. Vahvistetaan edellisen kalenterivuoden tilinpäätös
 8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
 9. Käsitellään muut mahdolliset asiat

§ 16
Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä toimii ja yhdistystä edustaa yhdistyksen hallitus. Hallituksen varsinaisia jäseniä on vähintään neljä ja enintään kahdeksan, sisältäen puheenjohtajan ja taloudenhoitajan. Hallituksen jäsenten tulee olla yhdistyksen varsinaisia jäseniä. Varajäseniä valitaan korkeintaan yhtä monta kuin varsinaisia jäseniä. Hallitus valitaan syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan.

§ 17
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Lisäksi hallitus valitsee sihteerin sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

§ 18
Yhdistyksen hallituksen tehtävänä on

 1. Johtaa yhdistyksen toimintaa yhdistyksen sääntöjen ja päätösten mukaan
 2. Huolehtia yhdistyksen varainhoidosta
 3. Valmistella yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat
 4. Pitää jäsenrekisteriä
 5. Valita toimihenkilöt ja toimikunnat ja valvoa niiden toimintaa
 6. Tiedottaa hallituksen ja yhdistyksen kokousten päätöksistä

§ 19
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallituksen kokoukset ovat päätösvaltaisia kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä yhteensä vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Äänestyksen mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta, henkilövaaleissa kuitenkin arpa. Kaikilla yhdistyksen jäsenillä on puhe- ja läsnäolooikeus hallituksen kokouksissa ellei hallitus toisin linjaa. Hallituksen kokous voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden myös muulle henkilölle.

§ 20
Hallituksen jäsen on velvollinen eroamaan, jos yli puolet sitä yhdistyksen kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä vaatii.

§ 21
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös sekä yhdistyksen ja hallituksen kokousten pöytäkirjat on annettava toiminnantarkastajalle vähintään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta.

§ 22
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja sekä joku hallituksen jäsenistä yhdessä. Oikeus yhdistyksen nimen kirjoittamiseen on lisäksi henkilöllä, jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus.

§ 23
Yhdistys puretaan, jos 3/4 annetuista äänistä kahdessa vähintään kuukauden välein pidetyssä yhdistyksen kokouksessa sitä kannattaa. Purkamista koskeva esitys on mainittava kokouskutsussa.

§ 24
Puretun yhdistyksen omaisuus luovutetaan viimeisessä yhdistyksen kokouksessa päätetylle samoja tarkoitusperiä ajavalle oikeuskelpoiselle yhteisölle tai yhteisöille tai käytettäväksi yhdistyksen tarkoitusperiä edistävään toimintaan.

§ 25
Näitä sääntöjä voi muuttaa yhdistyksen kokous 3/4:n äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Sääntöjen muutosehdotuksesta on mainittava kokouskutsussa.

§ 26
Näitä sääntöjä voi täydentää ohjesäännöillä. Ohjesäännöt ja niihin tehtävät muutokset hyväksyy yhdistyksen kokous vähintään 3/4 äänten enemmistöllä. Ohjesäännöt astuvat voimaan heti kun ne on yhdistyksen kokouksessa hyväksytty.